Заглавная страница — различия между версиями

Материал из FabLab
Перейти к: навигация, поиск
м
м
Строка 1: Строка 1:
You can utilize the money you preserve and after that buy facts you don't generally have money for, for example new electronic products and vacations. To be able to commence your vacation of financial savings, read on this piece.
+
Tất cả pháp thế xuất thế gian chúng ta đều không chấp trước, bạn liền buông bỏ. Chúng ta có thể thọ dụng, nhưng không thể chấp trước, nhất quyết không nên chiếm làm của riêng. Nếu chiếm làm của riêng thì hỏng, chiếm làm của riêng liền biến thành nghiệp chướng, là đang tạo nghiệp; nghiệp quyết định sẽ chướng đạo, chướng tánh. Người thông minh thì biết thân này không phải là chính mình, huống hồ là vật ở ngoài thân. Bồ Tát trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói: “Ta nói ta, ta không chấp trước ta, ta cũng không chấp trước cái của ta”, vậy thì đúng. Nói “Ta” là để biểu đạt ý kiến, một loại phương tiện câu thông với chúng sanh, là phương tiện khéo léo, là ngôn ngữ câu thông. Mi mắt có thể truyền đạt ý, đó đều thuộc về câu thông. Cho nên bạn có thể dùng nhưng không thể chấp trước, vừa chấp trước liền tạo nghiệp. Không chấp trước, không phân biệt thì là công đức. Phương tiện thiện xảo, xảo là rất tự tại, thiện là không dính mắc, biết được tất cả pháp như “mộng huyễn bào ảnh”, biết được tất cả pháp không sở hữu, tất cả pháp không thể có được. Trên Kinh Đại Bát Nhã nói “bất khả đắc, vô sở hữu”. Sáu chữ này đã được nói mấy trăm lần, làm cho người đọc có ấn tượng rất sâu, đó đều là Thế Tôn dùng phương tiện khéo léo để nói pháp. Cho nên, chúng ta phải hiểu được chân đế của bố thí, phải nên biết làm thế nào học tập việc bố thí ngay trong cuộc sống thường ngày. (Trích giảng "Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh" - Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không)
  
Before deciding to use a voucher, be sure that you're acquiring a whole lot. There are lots of times that the common may provide a lot more saving than you would acquire coming from a discount. Don't usually imagine that coupons will be the key to price savings.
+
Chịu ơn người một giọt nước thì vĩnh viễn phải ghi nhớ, vĩnh viễn không quên. Người ta có gì không phải với chúng ta, tuyệt đối không nên nhớ ở trong lòng, phải quên cho thật sạch sẽ, dứt khoát không để lại ấn tượng thì bạn mới có điều kiện học Phật, mới có tư cách làm Phật. Vong ơn bội nghĩa, thường hay nhớ kỹ người này không phải với ta, người kia có lỗi với ta thì chắc chắn đọa tam đồ, hằng ngày tụng Kinh niệm Phật vẫn phải đọa tam đồ. Đầu năm triều Thanh, Pháp sư Quán Đảnh cũng nói như vậy, Ngài nói không sai tí nào cả. Hy vọng chúng ta ghi nhớ, chúng ta nghiêm túc nỗ lực học tập, gấp rút quay đầu, phòng tránh tai nạn. (Trích giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
 
+
Use coupons wherever possible. You can aquire a lot more items through the use of numerous coupon codes. This is a great way to stock up on things you use generally. When you have 6 vouchers for spaghetti marinade that you employ on the regular basis, purchase 6 jars at the same time and utilize your entire vouchers.
+
 
+
Determine if your grocer accepts opponent discount coupons. This needs to be your first dock of phone to conserve being forced to stroll from store to store. When you locate a store that permits consumption of contender coupon codes and doubles vouchers, you've found a store you need to reward along with your business.
+
 
+
Often it's definitely worth the funds to utilize coupon clipping professional services when you know a fantastic sale will take position. You can find cutting providers presented on many coupon internet sites, and you will cut costs by without having to buy many classifieds.
+
 
+
A simple way to obtain more vouchers from magazines is as simple as subscribing to the Sunday edition. Check with the local newspaper firm once they give a unique for those who would just like coupons. Numerous provide paperwork for 1.00 every single when you sign up to the Sunday version, and purchase at least 5 replicates a week.
+
 
+
Browse the shop advertising before you clip your coupon codes. You may opt to shop several retailers as a way to experience by far the most savings.
+
 
+
To save more funds, think about a discount-clipping website or some form of services that gives you multiples of a single promotion. This will help you get more of the things you like. A discount site would possibly be your best option here. Instead of getting a variety of papers, you can easily make use of the web site to get duplicates.
+
 
+
When you know of locations where acknowledge twice vouchers, shop in that retail store. A lot of food markets get involved in this, and it also helps you preserve much more. In some instances, tripled vouchers mean cost-free goods. Everyone likes totally free stuff! It is possible to get the opportunity to use new products by doing this.
+
 
+
Don't [http://www.common-projectssale.com/new-products Common Projects Sneakers] neglect to "like" your best companies on Facebook. If you like an organization on his or her social media webpage, it can make you entitled to specific cost savings. You don't wish to lose out on the thanks coupon codes that deliver great cost savings, so see their accounts carefully.
+
 
+
Don't let the fear of couponing keep you from major savings! Vouchers shouldn't be a little overwhelming. By using the advice in this article, spending less with coupons ought to be basic. Get out there and begin saving!
+

Версия 19:55, 27 декабря 2017

Tất cả pháp thế xuất thế gian chúng ta đều không chấp trước, bạn liền buông bỏ. Chúng ta có thể thọ dụng, nhưng không thể chấp trước, nhất quyết không nên chiếm làm của riêng. Nếu chiếm làm của riêng thì hỏng, chiếm làm của riêng liền biến thành nghiệp chướng, là đang tạo nghiệp; nghiệp quyết định sẽ chướng đạo, chướng tánh. Người thông minh thì biết thân này không phải là chính mình, huống hồ là vật ở ngoài thân. Bồ Tát trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói: “Ta nói ta, ta không chấp trước ta, ta cũng không chấp trước cái của ta”, vậy thì đúng. Nói “Ta” là để biểu đạt ý kiến, một loại phương tiện câu thông với chúng sanh, là phương tiện khéo léo, là ngôn ngữ câu thông. Mi mắt có thể truyền đạt ý, đó đều thuộc về câu thông. Cho nên bạn có thể dùng nhưng không thể chấp trước, vừa chấp trước liền tạo nghiệp. Không chấp trước, không phân biệt thì là công đức. Phương tiện thiện xảo, xảo là rất tự tại, thiện là không dính mắc, biết được tất cả pháp như “mộng huyễn bào ảnh”, biết được tất cả pháp không sở hữu, tất cả pháp không thể có được. Trên Kinh Đại Bát Nhã nói “bất khả đắc, vô sở hữu”. Sáu chữ này đã được nói mấy trăm lần, làm cho người đọc có ấn tượng rất sâu, đó đều là Thế Tôn dùng phương tiện khéo léo để nói pháp. Cho nên, chúng ta phải hiểu được chân đế của bố thí, phải nên biết làm thế nào học tập việc bố thí ngay trong cuộc sống thường ngày. (Trích giảng "Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh" - Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không)

Chịu ơn người một giọt nước thì vĩnh viễn phải ghi nhớ, vĩnh viễn không quên. Người ta có gì không phải với chúng ta, tuyệt đối không nên nhớ ở trong lòng, phải quên cho thật sạch sẽ, dứt khoát không để lại ấn tượng thì bạn mới có điều kiện học Phật, mới có tư cách làm Phật. Vong ơn bội nghĩa, thường hay nhớ kỹ người này không phải với ta, người kia có lỗi với ta thì chắc chắn đọa tam đồ, hằng ngày tụng Kinh niệm Phật vẫn phải đọa tam đồ. Đầu năm triều Thanh, Pháp sư Quán Đảnh cũng nói như vậy, Ngài nói không sai tí nào cả. Hy vọng chúng ta ghi nhớ, chúng ta nghiêm túc nỗ lực học tập, gấp rút quay đầu, phòng tránh tai nạn. (Trích giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)