Заглавная страница — различия между версиями

Материал из FabLab
Перейти к: навигация, поиск
м
м (Полностью удалено содержимое страницы)
Строка 1: Строка 1:
Chúng ta hoằng pháp lợi sanh chắc chắn không vì chính mình, mà vì tất cả phước của chúng sanh, vì cả thảy thế giới hòa bình hạnh phúc. Các bạn phải nên biết, một quốc gia giàu mạnh, các quốc gia chung quanh không giàu mạnh, người xưa chúng ta có câu nói: "Một nhà no ấm, ngàn nhà oán", đây là chân tướng sự thật. Mọi người đều tốt thì cái tốt này của chúng ta là thật. Một người tốt, mọi người đều không tốt thì tai nạn liền đến. Bạn đối địch với mọi người, bị người đố kỵ, bị người sân hận, bạn còn có ngày tháng tốt hay sao? Cho nên phải giúp đỡ tất cả chủng tộc khác nhau, giúp đỡ tất cả các tôn giáo khác nhau, giúp đỡ tất cả người khổ nạn thế gian, mọi người mới có thể có đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Đây là lời dạy bảo của cổ Thánh tiên Hiền. Chỉ có “không vì chính mình” mới là tích công bồi đức chân thật, có chút tư tâm xen tạp trong đó thì công đức của bạn phá hoại hết rồi. Việc này chúng ta phải ghi nhớ.(Trích giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
 
  
Tiêu chuẩn hạ đến mức độ này thì chúng ta hiểu rõ rồi, sáng tỏ rồi, đã có chỗ khởi đầu. Bắt đầu từ đâu vậy? Đây là nói với đại chúng thông thường. Còn đối với đồng tu niệm Phật chúng ta mà nói, đồng tu niệm Phật, tại sao bạn niệm Phật? Mục đích của niệm Phật là gì vậy? Là hy vọng cầu sanh Tịnh Độ, hay nói cách khác, cái hy vọng này không thể tan vỡ, nhất định phải thực hiện, cho dù là “Phàm Thánh Đồng Cư Độ”, hạ hạ phẩm vãng sanh cũng không tan vỡ, nguyện của bạn cũng mãn rồi. Mức độ thấp nhất này là gì vậy? Thế Tôn trong “Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật” nói với chúng ta là “Tịnh Nghiệp Tam Phước”. Đây là mức độ thấp nhất, là điều mà nếu muốn cầu vãng sanh ở ngay trong đời này thì không thể không biết. (Trích giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
 
 
Để biết thêm chi tiết vòng phong thủy cho nam, xem tại [https://phapduyen.com/danh-muc/chuoi-vong/ NAKEDURL]
 

Версия 05:39, 1 января 2018