Заглавная страница — различия между версиями

Материал из FabLab
Перейти к: навигация, поиск
м
м (Полностью удалено содержимое страницы)
Строка 1: Строка 1:
Trong xã hội phương Tây, chúng ta xây đạo tràng đều không cần lớn, nhà ở như phòng nhỏ thì được rồi, quan trọng nhất chính là phải có thiết bị kỹ thuật cao, có phòng thu âm mô hình nhỏ. Chúng ta dùng phòng thu âm này, sau khi thu xong, lợi dụng đường truyền, lợi dụng truyền hình vệ tinh phát ra cho toàn thế giới. Đây chính là ý nghĩa đại biểu của Bảo Tràng Bồ Tát. Các vị xem Bồ Tát Bảo Tràng, các vị có hiểu được ý này hay không?
 
  
Kinh văn:  “Long vương, thí như nhất thiết, thành ấp  tụ lạc, giai y đại địa, nhi đắc an trụ, nhất thiết dược thảo,  hủy mộc tòng lâm,  diệc giai y địa, nhi đắc sanh trưởng,  thử  thập  thiện  đạo,  diệc  phục  như  thị,  nhất  thiết  nhân  thiên,  y  chi  nhi  lập,  nhất  thiết  Thanh  Văn,  Độc  giác  Bồ  Đề, chư Bồ Tát hạnh, nhất thiết Phật pháp, hàm cộng y  thử, thập thiện đại địa, nhi đắc thành tựu”.      Đoạn này  là  phần  lưu  thông  của bổn  Kinh.  Phật  nêu  ra  một  thí dụ:  “Thí  như  nhất thiết,  thành ấp tụ  lạc”.  Thí dụ  này dễ hiểu. Trên địa cầu có rất nhiều thành phố, “thành ấp”  chính  là  thành  phố,  “tụ  lạc”  là  hương  trấn,  thôn  trang,  đều  không thể rời khỏi đại địa.    “Giai y đại địa, nhi đắc an trụ”. Con người chúng ta đều  không thể rời khỏi đại địa, rời khỏi đại địa thì không thể sinh  tồn. (Trích Giảng "Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
 
 
“Cảm Ứng Thiên” không thể không nói rõ. Vào thời xưa, người đọc sách, người có đi học dường như không có ai không đọc “Cảm Ứng Thiên”. Nền tảng Hán học ít nhiều cũng có một chút, cho nên giảng giải sơ lược qua là đủ rồi, không cần nói cặn kẽ. Người hiện nay không đọc sách xưa, văn ngôn văn dễ hiểu mà còn bị chướng ngại, vì không có người chỉ dạy. Những đạo lý chân tướng sự thật này, hiện nay nếu nói cho người, người ta sẽ nói đầu óc bạn có vấn đề, bạn là mê tín. Họ đâu biết rằng đây là chân tướng sự thật, đây là chân lý. Phật độ người có duyên. Sao gọi là có duyên vậy? Bạn chịu tin, lý giải được. Tin được là thiện căn sâu dày; có thể lý giải cũng là thuộc về thiện căn sâu dày; có thể y giáo phụng hành là bạn phước đức sâu dày. Chúng ta có duyên tiếp xúc được lời giáo huấn của Thánh Hiền, đây chân thật là “trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được”. Để biết thêm chi tiết tràng hạt bồ đề tinh nguyệt, xem tại [https://phapduyen.com/danh-muc/chuoi-vong/hat-bo-de/ NAKEDURL]
 

Версия 19:43, 2 января 2018