Заглавная страница — различия между версиями

Материал из FabLab
Перейти к: навигация, поиск
м
м
(не показаны 34 промежуточные версии 23 участников)
Строка 1: Строка 1:
Tất cả pháp thế xuất thế gian chúng ta đều không chấp trước, bạn liền buông bỏ. Chúng ta có thể thọ dụng, nhưng không thể chấp trước, nhất quyết không nên chiếm làm của riêng. Nếu chiếm làm của riêng thì hỏng, chiếm làm của riêng liền biến thành nghiệp chướng, là đang tạo nghiệp; nghiệp quyết định sẽ chướng đạo, chướng tánh. Người thông minh thì biết thân này không phải là chính mình, huống hồ là vật ở ngoài thân. Bồ Tát trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói: “Ta nói ta, ta không chấp trước ta, ta cũng không chấp trước cái của ta”, vậy thì đúng. Nói “Ta” là để biểu đạt ý kiến, một loại phương tiện câu thông với chúng sanh, là phương tiện khéo léo, là ngôn ngữ câu thông. Mi mắt có thể truyền đạt ý, đó đều thuộc về câu thông. Cho nên bạn có thể dùng nhưng không thể chấp trước, vừa chấp trước liền tạo nghiệp. Không chấp trước, không phân biệt thì là công đức. Phương tiện thiện xảo, xảo là rất tự tại, thiện là không dính mắc, biết được tất cả pháp như “mộng huyễn bào ảnh”, biết được tất cả pháp không sở hữu, tất cả pháp không thể có được. Trên Kinh Đại Bát Nhã nói “bất khả đắc, vô sở hữu”. Sáu chữ này đã được nói mấy trăm lần, làm cho người đọc có ấn tượng rất sâu, đó đều là Thế Tôn dùng phương tiện khéo léo để nói pháp. Cho nên, chúng ta phải hiểu được chân đế của bố thí, phải nên biết làm thế nào học tập việc bố thí ngay trong cuộc sống thường ngày. (Trích giảng "Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh" - Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không)
+
Saree United States - Sari United States - Sudarshansilk.com  Fashion is not really that tough an idea to learn. It may well feel as if there isn't lots of time to create your thing. A few straightforward tips will bring you on your way. Continue reading for several sound advice on trend.
  
Chịu ơn người một giọt nước thì vĩnh viễn phải ghi nhớ, vĩnh viễn không quên. Người ta có gì không phải với chúng ta, tuyệt đối không nên nhớ ở trong lòng, phải quên cho thật sạch sẽ, dứt khoát không để lại ấn tượng thì bạn mới có điều kiện học Phật, mới có tư cách làm Phật. Vong ơn bội nghĩa, thường hay nhớ kỹ người này không phải với ta, người kia có lỗi với ta thì chắc chắn đọa tam đồ, hằng ngày tụng Kinh niệm Phật vẫn phải đọa tam đồ. Đầu năm triều Thanh, Pháp sư Quán Đảnh cũng nói như vậy, Ngài nói không sai tí nào cả. Hy vọng chúng ta ghi nhớ, chúng ta nghiêm túc nỗ lực học tập, gấp rút quay đầu, phòng tránh tai nạn. (Trích giảng "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" - Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng)
+
Much of your style costs needs to be allocated to basic principles. Purchase items that accentuate each other and they are timeless. It is possible to update an easy black color pen skirt with shirts and jackets yearly.
 +
 
 +
With regards to investing in fashion, concentrate on all of the simple seems. If your sections could be paired together, you will have a closet filled with great clothes which are constantly in fashion. Pen dresses in dark will be in fashion, no matter the work.
 +
 
 +
If you are unhappy with the design, using a darkish top having a darkish bottom may help. The slimming effects of the darkish hues will avoid accenting any key system difficulties. For extra comfort, try out an elastic music group round the squander.
 +
 
 +
1 terrific tip for design is always to look for first time tendencies and alterations. Designs alter, as well as stay connected, read through different trend mags every now and then. They generally catch on to new developments initial.

Версия 10:00, 3 января 2018

Saree United States - Sari United States - Sudarshansilk.com Fashion is not really that tough an idea to learn. It may well feel as if there isn't lots of time to create your thing. A few straightforward tips will bring you on your way. Continue reading for several sound advice on trend.

Much of your style costs needs to be allocated to basic principles. Purchase items that accentuate each other and they are timeless. It is possible to update an easy black color pen skirt with shirts and jackets yearly.

With regards to investing in fashion, concentrate on all of the simple seems. If your sections could be paired together, you will have a closet filled with great clothes which are constantly in fashion. Pen dresses in dark will be in fashion, no matter the work.

If you are unhappy with the design, using a darkish top having a darkish bottom may help. The slimming effects of the darkish hues will avoid accenting any key system difficulties. For extra comfort, try out an elastic music group round the squander.

1 terrific tip for design is always to look for first time tendencies and alterations. Designs alter, as well as stay connected, read through different trend mags every now and then. They generally catch on to new developments initial.