Заглавная страница — различия между версиями

Материал из FabLab
Перейти к: навигация, поиск
м
м
(не показано 30 промежуточных версии 22 участников)
Строка 1: Строка 1:
“Nhiêu ích hữu tình”. Nhiêu là phong nhiêu, tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, giúp đỡ người khác. Họ buôn bán thì là Bồ Tát thương nhân, Bồ Tát chân thật, không có người nào có thể so sánh được với họ. Đó là thị hiện, là hiện thân nói pháp. Người như vậy ở trên [https://pixabay.com/en/photos/?q=Kinh Kinh] Phật nói là “ứng thọ nhân thiên cúng dường”, họ đáng được tiếp nhận. Cái họ tiếp nhận, xin nói với các vị, chỉ là thứ họ cần dùng, rất dễ dàng vừa lòng. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, mỗi ngày ra ngoài khất thực một lần, bát đã đựng đầy đủ ăn rồi thì sẽ không cần nhiều nữa; một bộ quần áo chưa rách vẫn còn có thể mặc, mặc rách rồi vá lại một chút vẫn có thể mặc tiếp. Người hiện tại nếu các vị mặc quần áo vá đi ra ngoài thì sẽ rất ngượng ngùng, người bên ngoài [https://en.wiktionary.org/wiki/Xem Xem] thấy cười ngạo. Tôi nói với bạn: “Tốt! Đi nhiều hơn nữa, cười mệt hết cười”. Người hiện tại đều là tham-sân-si-mạn, để [https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=cho cho] họ thấy mà tỉnh ngộ ra thì có gì không tốt chứ? Họ cười họ chết, ta không chết. Đó là trí tuệ. Chúng ta xem thấy những người chân thật hành Bồ Tát đạo thì chân thật không sợ người cười, không chỉ trong xã hội không có người cười họ mà còn kính trọng họ, bội phục họ, không người nào có thể làm được, cho nên họ đáng được trời người cúng dường. Ta hỏi buôn bán của họ như thế nào? Tiền của quá nhiều, không ngừng mà đến. Họ nói với tôi tiền rất dễ kiếm, càng ngày càng nhiều. Đến nhiều thì thế nào? Họ bố thí, càng thí càng nhiều, chân thật là tu đại bố thí. Họ muốn xuất gia, đem hết tất cả sự nghiệp của họ thảy đều bố thí hết. Chân thật là khó làm, đáng quý. Đó là “Ứng Cúng”. (Trích giảng "Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh" - Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không)
+
Saree United States - Sari United States - Sudarshansilk.com Fashion is not really that tough an idea to learn. It may well feel as if there isn't lots of time to create your thing. A few straightforward tips will bring you on your way. Continue reading for several sound advice on trend.
  
Tôi thường đi lại rất nhiều nơi trên thế giới, tôi thích nhất là đến thăm trường học. Mỗi lần đến một địa phương nào, tôi nhất định đến thăm trường học tốt nhất của khu vực đó. Tôi đến Bắc Kinh, trước tiên liền đi thăm Đại học Bắc Kinh, Đại học Sư Phạm Bắc Kinh, gần Bắc Kinh là Đại Học Nam Khai Thiên Tân. Ở nước ngoài, những trường đại học nổi tiếng tôi thường hay đến thăm viếng.
+
Much of your style costs needs to be allocated to basic principles. Purchase items that accentuate each other and they are timeless. It is possible to update an easy black color pen skirt with shirts and jackets yearly.
  
Xem thêm [https://phapduyen.com/danh-muc/chuoi-vong/hat-bo-de/ vòng tay hạt bồ đề] để biết thêm chi tiết
+
With regards to investing in fashion, concentrate on all of the simple seems. If your sections could be paired together, you will have a closet filled with great clothes which are constantly in fashion. Pen dresses in dark will be in fashion, no matter the work.
 +
 
 +
If you are unhappy with the design, using a darkish top having a darkish bottom may help. The slimming effects of the darkish hues will avoid accenting any key system difficulties. For extra comfort, try out an elastic music group round the squander.
 +
 
 +
1 terrific tip for design is always to look for first time tendencies and alterations. Designs alter, as well as stay connected, read through different trend mags every now and then. They generally catch on to new developments initial.

Версия 10:00, 3 января 2018

Saree United States - Sari United States - Sudarshansilk.com Fashion is not really that tough an idea to learn. It may well feel as if there isn't lots of time to create your thing. A few straightforward tips will bring you on your way. Continue reading for several sound advice on trend.

Much of your style costs needs to be allocated to basic principles. Purchase items that accentuate each other and they are timeless. It is possible to update an easy black color pen skirt with shirts and jackets yearly.

With regards to investing in fashion, concentrate on all of the simple seems. If your sections could be paired together, you will have a closet filled with great clothes which are constantly in fashion. Pen dresses in dark will be in fashion, no matter the work.

If you are unhappy with the design, using a darkish top having a darkish bottom may help. The slimming effects of the darkish hues will avoid accenting any key system difficulties. For extra comfort, try out an elastic music group round the squander.

1 terrific tip for design is always to look for first time tendencies and alterations. Designs alter, as well as stay connected, read through different trend mags every now and then. They generally catch on to new developments initial.